Política ambiental

GIRBAU dedicada a la fabricació de maquinària per a bugaderies de roba i acabats tèxtils líder en el mercat internacional, entén la protecció del medi ambient com una prioritat i per aquest motiu manté degudament implantat un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i l’EMAS respectant els següents compromisos:

  1. - Complir amb la legislació ambiental aplicable i altres compromisos d’adhesió voluntària.
  2. - Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació fent un ús racional dels recursos i gestionant adequadament els residus i les emissions atmosfèriques que es generen.
  3. - Incorporar les millors tècniques disponibles en el disseny dels nostres productes, perseguint el mínim risc d’impacte ambiental en totes les activitats del cicle de vida de la màquina.
  4. - Adequar la gestió ambiental al nostre context, implantant els processos necessaris per obtenir la millora continua del nostre comportament ambiental.
  5. - Formar, sensibilitzar i implicar a tot l’equip humà de GIRBAU perquè desenvolupin i apliquin bones pràctiques ambientals.
  1. - Avaluació permanent dels efectes que sobre la salut i el medi ambient puguin provocar els nostres productes i procediments.
  2. - Col•laboració amb els nostres proveïdors, tant de productes com de serveis, per a millorar el seus procediments en relació al medi ambient.
  3. - Informar a totes les parts interessades dels riscos que les nostres màquines i instal•lacions poden tenir per la salut i el medi ambient així com de les mesures de protecció adoptades i d’eficiència ambiental en la seva utilització , manteniment, manipulació i eliminació al final de la vida útil.
  4. - Establir una comunicació permanent amb tot el personal i parts interessades, difonent aquests principis i compromisos i promovent en tot moment la gestió ambiental com una tasca participativa a tots els nivells.

Tots aquests compromisos constitueixen el marc de referència per establir els objectius ambientals, els quals aniran alineats amb l’estratègia i el context de l’organització.

Pere Girbau i Pous
Director General de Girbau, SA